وبلاگ قیمت روز کاغذ / 16 شهریور 1396
قیمت روز کاغذ / 16 شهریور 1396

قیمت روز کاغذ / 16 شهریور 1396

کاغذ تحریر16/06/96

70گرم 100.70 اندونزی سفید فی هر بند 79000 تومان
70گرم 60×90 اندونزی سفید فی هر بند59000 تومان
70گرم 70×100 اندونزی آپریل سبز فی  هربند78500 تومان
70گرم 60×90 اندونزی آپریل سبز فی  هربند58500 تومان
70گرم 100×70 اندونزی آپریل مشکی فی  هربند85000 تومان
70گرم 60×90 اندونزی آپریل مشکی فی  هربند64000 تومان
70گرم 100×70 اندونزی چینی چمینگ فی  هربند78000 تومان
70گرم 60×90 اندونزی چینی چمینگ فی  هربند58000 تومان
80گرم 100×70 اندونزی آپریل سبز فی  هربند94000 تومان
80گرم 60×90 اندونزی آپریل سبز فی  هربند69500 تومان
80گرم 60×90 اندونزی سفید فی  هربند72000 تومان
80گرم 60×90 اندونزی آپریل مشکی فی  هربند75000 تومان

قیمت نقدی واریزی حواله بنگاه


برچسب ها و کلمات کلیدی: قیمت ، قیمت_روز ، قیمت_کاغذ ، کاغذ ، قیمت_روز_همچاپ ، بازار_چاپ ،
مطالب مرتبط
لوگوی همچاپ