در طراحی بنر چاپی به چه نکاتی باید توجه کرد؟
در طراحی بنر چاپی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

تناسب اندازه بنر چاپی با محتوای آن بسیار مهم است زیرا اگر اندازه بنر با محتوای آن همخوانی نداشته باشد، محتوای بنر ممکن است به درستی نمایش داده نشود و کاربران به آن توجه نکنند.