انواع فرم بندی در چاپ و کاربرد آنها
انواع فرم بندی در چاپ و کاربرد آنها

فرم بندی در چاپ همان نحوه چیدمان طرح در صفحات چاپی و آماده سازی نهایی است که باید به دستگاه چاپ ارسال شود. بعد از انجام طراحی و آماده شدن خروجی، باید فرم بندی انجام شود.