پاکت ملخی چیست؟
پاکت ملخی چیست؟

پاکت ملخی به پاکت نامه نیز معروف است، برای ارسال اطلاعات، اسناد و مدارک نوشتاری استفاده می‌شود. پاکت نامه‌ها معمولاً در اندازه‌های مختلفی وجود دارند، اما بیشترین استفاده آن‌ها در ارسال اسناد و نامه‌های رسمی است.